Sim ghép iPhone 6, 6 plus, 6S & 6S Plus, 5s, 5c, 5, 4s

Thành H?ng Mobile ?ang có d?ch v? unlock b?ng Sim ghép iPhone 6, 6 plus, 6S & 6S Plus, 5s, 5c, 5, 4s cho t?t c? các model iPhone ?ang xu?t hi?n trên th? tr??ng hi?n nay. Chính vì vây, khách hàng ho?c nh?ng ng??i thân quen c?a b?n dùng ?i?n tho?i xách tay t? Nh?t, Hàn, M? .... và không bi?t m? m?ng ki?u gì thì hãy ??n v?i Thành H?ng Mobile. Trung tâm s? ??m b?o vi?c unlock s? d?ng sim ghép cho iPhone thành công 100%. Ngoài ra, khi ??n s? d?ng d?ch v? c?a chúng tôi quý khách s? còn ???c nh?n nhi?u ?u ?ãi khác.

sim ghp iPhone 5

Khi nào c?n s? d?ng Sim ghép iPhone

Hi?n nay, iPhone xách tay ?ang là m?t trong nh?ng s?n ph?m ???c ng??i dùng t?i Vi?t Nam l?a ch?n mua và s? d?ng khá là nhi?u. C?ng b?i vì giá thành máy r? cho nên ???c l?a ch?n nhi?u. Qúy khách c?ng ?ang s? h?u m?t chi?c iPhone lock, và theo ???c bi?t tr??c khi l?p sim thì c?n ph?i mua sim ghép ?? h? tr?. Vì sim ghép iPhone có thi?t k? ??c bi?t, nó có tác d?ng giúp ?ánh l?a, mã hóa thông tin ?? máy d? dàng nh?n sim khi ta l?p vào.

V?i m?i iPhone m?t mã IMEI ?? xác nh?n. N?u nh? quý khách không bi?t, mu?n ki?m tra máy tr??c khi ?? xác ??nh là máy Lock hay máy Qu?c t? thì ch? c?n check mã IMEI là ra. Ho?c mang máy qua c?a hàng Thành H?ng Mobile ?? nh? nhân viên ki?m tra giùm.

Ch?n mua và s? d?ng sim ghép ch? m?t m?t ít th?i gian, cho nên khách hàng dù mu?n hay không thì ??u ph?i s? d?ng dim ghép thì iPhone m?i chính th?c ???c ho?t ??ng nh? máy bình th??ng. Và n?u nh? ch?a bi?t mua sim ghép iPhone ? ?âu thì hãy qua c?a hàng Thành H?ng.

B?ng giá Sim ghép cho iPhone t?t c? các dòng

STT Sim ghép cho iPhone Giá thành B?o hành
1 Sim ghép cho iPhone 4S 150.000 12 tháng
2 Sim ghép cho iPhone 5 150.000 12 tháng
3 Sim ghép cho iPhone 5S 150.000 12 tháng
4 Sim ghép iPhone 6 180.000 12 tháng
5 Sim ghép cho iPhone 6 Plus 180.000 12 tháng
6 Sim ghép cho iPhone 6S 180.000 12 tháng
7 Sim ghép cho iPhone 6S Plus 180.000 12 tháng
8 Sim ghép iPhone SE Liên h? 12 tháng
9 Sim ghép iPhone 7 Liên h? 12 tháng

L?u ý:

  • Giá trên ch?a bao g?m công thay th?, quý khách vui lòng c?ng t? 50.000 VN? vào ti?n thay th?.
  • Fix l?i hoàn toàn mi?n phí tr?n ??i máy n?u quý khách dùng sim ghép T?i Thành H?ng mobile.Nh?ng khách hàng không unlock b?ng sim ghép t?i Thành H?ng Mobile  fix l?i chi phí h?t 100.000 VN?
  • Không nh?ng th?, có th? giá c?a hàng thay ??i theo t?ng ngày, vì linh ki?n nh?p m?i l?n m?t khác. ?? bi?t rõ h?n, vui lòng m?i quý khách hàng liên h? tr?c ti?p Hotline 0985.023.023 ?? ???c báo giá chính xác nh?t.

Quy trình nh?n, s? d?ng sim ghép cho iPhone 6, 6 plus, 6S & 6S Plus, 5s, 5c, 5, 4s

??c ?i?m c?a vi?c s? dung sim ghép iPhone là unlock khá d? dàng. V?i th?i ??i công ngh? hi?n nay, thì khi unlock b?ng sim ghép này, máy s? nh?n t?t c? các lo?i sim t? b?t k? nhà m?ng t?i Vi?t nam. Ch? m?t kho?ng 15 phút ?? cài ??t, tùy ch?n c?u hình thì ngay l?p t?c máy ho?t ??ng ?n ??nh. H?n h?t, có th? update h? ?i?u hành nh? phiên b?n qu?c t? mà không g?p b?t k? l?i nào.

Nhi?u ng??i nói r?ng, sim ghép iPhone th??ng làm y?u sóng, hay th?m chí không s? d?ng ???c các ?ng d?ng c?a iPhone nh? FaceTime. Nh?ng hoàn toàn không ph?i nh? v?y. Sim ghép cho phép tích h?p m?i ?ng d?ng có s?n trên máy. vi?c b? y?u sóng có th? do máy ?ang ho?t ??ng, n?m trong khu v?c b? ch?n sóng.

 

??a ch? c?a hng sim ghp iPhone

L?i ích khi khách hàng s? d?ng sim ghép iPhone t?i Thành H?ng Mobile

Thành H?ng Mobile là m?t trong nh?ng c?a hàng chuyên cung c?p các d?ch v? s?a ch?a ph?n c?ng + m?m cho smartphone, ch? y?u là iPhone. V?i m?i s?n ph?m ???c th?c hi?n t?i c?a hàng thì ??u ???c nhân viên ki?m tra nghiêm ng?t, ?? ??m b?o máy ?? ?i?u ki?n ?? s?a ch?a. Và s? d?ng sim ghép iPhone c?ng v?y. ?ây là ??n v? c?a hàng t?t, quý khách hãy mau t?i ngay ?? ???c s?a ch?a, kh?c ph?c các l?i h? v? ?i?n tho?i ngay.

?u ?i?m n?i b?t:

  • Th?i gian b?o hành 12 tháng. Hoàn tr? 100% chi phí n?u máy b? khóa tr? l?i.
  • H? tr? s? d?ng và cài ??t ?ng d?ng mi?n phí trên máy.
  • Sim ghép iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6 hoàn toàn chính hãng và luôn ??m b?o ch?t l??ng t?t nh?t.
  • Không ?nh h??ng t?i b?t kì ph?n c?ng và khay sim khi s? d?ng Sim ghép cho iPhone.
  • ?i?n n?ng tiêu th? r?t th?p.

 

Video h??ng d?n s? d?ng Sim ghép iPhone t?i Thành H?ng Mobile

 

 

??a ch? liên h?:

Giá có s? ch?nh l?ch ?ôi chút vì vùng mi?n. N?u quý khách ? g?n ??a ch? nào xin liên h? tr?c ti?p n?i g?n nh?t ?? có giá chính xác.

1. TP H? Chí Minh(Thành Trung Mobile) : S? 1399 ???ng 3/2, Ph??ng 16, Qu?n 11, TP HCM
?i?n tho?i : 08.66.609.939 - 0909.650.650

 

2. TP Hà N?i (Thành H?ng Mobile): 12 Xuân Th?y, Q. C?u Gi?y.
?i?n tho?i : 04.66725.999 – 0985.023.023 – 0968.023.023

 

3. TP H?i Phòng (Tr??ng H?i Mobile) : 154 L?ch Tray, Q.Ngô Quy?n
?i?n tho?i : 0316.599.599 – 0936.986.998

 

4. TP H?i D??ng (S?a Ch?a Laptop 24H) : 133 Nguy?n L??ng B?ng
?i?n tho?i : 03203.898.286 - 0981.376.686

 

5. T?nh Ninh Bình (??c Hi?p Mobile) : 162A Thiên Tôn, H. Hoa L?
?i?n tho?i : 0303.624.999 – 0915.83.99.89 – 0979.424.999

 

6. TP ?à N?ng (TechCare) : 133 Hàm Nghi, Qu?n Thanh Khê
?i?n tho?i : 0511.2223.888 - 088.8888.086

 

7. TP Vi?t Trì (Hoàng S?n Mobile) : 1358 ??i L? Hùng V??ng - Tiên Cát
?i?n tho?i : 0210.370.8888 - 0984.558.558

 

8. TP Móng Cái (Thành Công Mobile) : 50 Tr?n Phú , TP.Móng Cái
?i?n tho?i : 0982.85.3223 - 016.8333.8666 – 0975.368.683

 

9. TP Thanh Hóa (S?n Phong Mobile) :240 Nguy?n Trãi - P. Tân S?n
?i?n tho?i : 0968.234.568 - 0973.555.886

 

10. TP H? Long (Xuân Bách Mobile ) :116 ???ng Cao Th?ng, H? Long, Qu?ng Ninh
?i?n tho?i : 0333.51.57.57 - 0904.0409.77

 

11. T?nh Hà Nam (2T.Mobile-Thanh Tuy?n) :90 Nguy?n H?u Ti?n, Huy?n ??ng V?n
?i?n tho?i : 0978.923.999 – 03516.258.999

 

C?m ?n khách hàng ?ã chú ý t?i d?ch v? Sim ghép iPhone t?i Thành H?ng Mobile

 

T? khóa tìm ki?m trên Google:

  • sim ghép iphone 6 giá bao nhiêu
  • giá sim ghép iphone 6 plus
Bình luận Facebook, Hỏi đáp, Tư Vấn
max pixel ti?p th? lai cho h? th?ng maxmobile